Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

20° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
TC
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
Gündem No: 97509404-301.03-4 / 1                                   Toplantı Tarihi: 15/04/2019                                     
Toplantı Yeri: İBB Meclis Salonu                                          Toplantı Saati: 18.00

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğince, kuruluşu yasalara uygun bulunarak, kurulmasına izin verilen ve dernek tüzüğü onaylanan, Avrupa Birliği (AB) seviyesi öncelikli olmak üzere, Sosyal Demokrat Belediyelerin işbirliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla kurulan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine üye olunması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ve üye aidatlarının ödenmesi hususlarının görüşülmesi. (Strateji Glş. Dai.Bşk. E.86422)
2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21’inci maddesinde “Büyükşehir Belediye Teşlikatı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile olur.” hükmü yer almakta olup; birimlerimiz arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulduğundan, önergede bahsi geçen Kanunun 21’inci maddesi gereğince karar alınması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.56236) 
3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.87268-87288)
4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, 15/04/2019 – 31/12/2019 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/01/2019 tarihli ve 148 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 5 adet Mühendis’e her biri için 3.662,00-TL, 5 adet Avukat’a her biri için 3.360,00-TL, 4 adet Tekniker’e 2.977,00-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.87272)
5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, 15/04/2019 – 31/12/2019 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/01/2019 tarihli ve 148 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 adet Sosyolog’a 2.880,00-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.86915)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kesintisiz hizmet sağlanmasını teminen, sistemde yer alan ESHOT Genel Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş., METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş., İZBAN A.Ş., İZFAŞ A.Ş., İBB GRAND PLAZA A.Ş., İBŞB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve daha sonra sisteme entegre olacak hizmet birimlerini (İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşları, ortağı olduğu şirketleri ve diğer kamu kuruluşları ile sisteme dahil edilebilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler) de kapsayacak şekilde 08/09/2019 – 22/08/2022 tarihleri arasında 36 (otuzaltı) ay süreli “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti Alımı İhalesi”nin ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Bilgi İşl. Dai.Bşk.E.3587-55467)
7. “Halk Taşıt Uygulaması Projesi” kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tüm toplu ulaşım araçlarında 29/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere (06.00-07.00) saatleri ile (19.00- 20.00) saatleri arasında uygulanmak üzere yeni tarife belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.Bşk.E.3698-56739)
8. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğümüzce basımı yaptırılan kitapların satışı Belediye Meclisimizce kararlaştırılan tarife uyarınca ve KDV dâhil olarak yapılmakta olup; Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi değiştirilmiş olduğundan, söz konusu Kanun değişikliğinden dolayı önergede sunulan "İmbat İzmir'e Küstü" adlı kitabın KDV'siz olarak güncellenmiş satış bedelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür San. Dai.Bşk. E.86580)


                                                                                                                                                        Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı